ସେରାମିକ୍ ହୋସ୍ |

  • Ceramic Lined Wear Resistant Fire Resistant Ceramic Rubber Hose

    ସେରାମିକ୍ ଲାଇନ୍ ପିନ୍ଧା ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧକ ସେରାମିକ୍ ରବର ହୋସ୍ |

    ସେରାମିକ୍ ରବର ହୋସ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାକୃତିକ ରବର ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ |ପ୍ରାକୃତିକ ରବରର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡମ୍ପିଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଇଲଗୁଡିକୁ ଫାଟିବାରେ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା ସିରାମିକ୍ ଲାଇନ୍ ଟାଇଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିଥାଏ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସହିତ ବନ୍ଧା |ଏହା ଆଲୁମିନା ସିରାମିକ୍ସ ଏବଂ ରବରର ସୁବିଧା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଡାଉନଟାଇମ୍ ହ୍ରାସ କରିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପକରଣର ସେବା ଜୀବନ ବ extend ାଇବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |